Halkbank ve Vakıfbank sermaye artırımına gitti

Halkbank ve Vakıfbank, Varlık Fonuna özel emir yoluyla 13,4 milyar TL değerinde hisse satarak sermaye artırımına gideceklerini açıkladı.

Abone ol
Abone ol Haberi dinle

Halkbank ve Vakıfbank, Varlık Fonuna özel emir yoluyla 13,4 milyar TL değerinde hisse satarak sermaye artırımına gideceklerini açıkladı.

Halkbank, tahsisli sermaye artırımı yaparak, artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Banka hissedarlarından Türkiye Varlık Fonu'na Borsa İstanbul AŞ pay piyasasında toptan alış satış işlemi yolu ile satılmasına karar verdi.

Banka'dan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bankamız Yönetim Kurulu'nun 09.02.2022tarihli Toplantısı'nda,

Bankamızın 10.000.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanıiçerisinde kalmak kaydıyla,her biri 0,01 TL nominal değerde paylardanoluşan toplam 2.473.776.223,78 TL olançıkarılmış sermayesinin, VII-128.1sayılı Pay Tebliği'nin 13 üncü maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemiile mevcut tüm ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermayeartırımı yoluyla toplam satış hasılatı 13.400.000.000.-TL olacakşekilde,Borsa İstanbul A.Ş.'nin ToptanAlış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürüçerçevesinde belirlenecek pay satışfiyatına göre hesaplanacak toplamnominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,

Artırılansermaye tutarını temsil edecek paylarıntamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Bankahissedarlarından Türkiye Varlık Fonu'na Borsaİstanbul A.Ş. paypiyasasında toptan alış satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçladüzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'nabaşvurulmasına,

İşbusermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek,toplam satış hasılat tutarı 13.400.000.000.-TL'yekarşılık gelecek fonunnominal sermaye bedeline denk gelecek paylarınınimtiyazsız ve borsadaişlem görebilir nitelikte olmasına,

İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek her biri0,01-TL (Bir kuruş) nominal değerli payların satış fiyatının, nominal değerdendüşük olmayacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş'nin Toptan Alış Satış İşlemlerineİlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenmesine ve bu doğrultuda artırılacakçıkarılmış sermaye tutarının tayin edilmesine,

İhraç belgesinin Sermaye PiyasasıKurulu tarafından onaylanmasını takiben ihraçedilecek payların ilgilimevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususundaHalk Yatırım MenkulDeğerler A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına,

Sermayeartırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi,gerekli izinlerin alınması, işlemlerinifası ve başvuru işlemlerinintamamlanması için her türlü merci vekurumlara gerekli başvuruların vebildirimlerin yapılması, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerineİlişkin Prosedürü düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleşecek nihai satış işlemfiyatının belirlenmesi ile ilgili olarak Bankamız Finansal Yönetim ve PlanlamaGenel Müdür Yardımcılığı'nın yetkilendirilmesine,

Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi uyarınca hazırlanansermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin Rapor'un kabuledilmesine,

Karar verilmiş olup Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi uyarınca hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Rapor ekte sunulmuştur."

VAKIFBANK DA SERMAYE ARTIRIMINA GİTTİ

Vakıfbank, tahsisli ve nakdi sermaye artırımı yaparak, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Türkiye Varlık Fonu'na Borsa Istanbul'un toptan alış ve satış işlemi yoluyla satılmasına karar verdi.

Banka'dan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bankamız Yönetim Kurulunun 9 Şubat 2022 tarihli toplantısında Bankamız sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde tahsisli olarak artırılmasına ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır.

• Bankamızın kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 3.905.622.489,96-TL (Üçmilyardokuzyüzbeşmilyonaltıyüzyirmiikibindörtyüzseksendokuz Türk Lirası Doksanaltı Kuruş) olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve nakden toplamda 13.400.000.000,00.- TL (Onüçmilyardörtyüzmilyon Türk Lirası) toplam satış hasılatı elde edilecek şekilde Borsa Istanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar nakit sermaye artırımı yoluyla artırılması, • Nakit olarak artırılacak sermayeyi temsil edecek her biri 0,01-TL (Bir kuruş) nominal değerli payların tamamının D grubu nama yazılı ve Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa İstanbul" veya "Borsa") nezdinde işlem gören nitelikte olması, • İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") ilgili mevzuatı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ("BDDK") ilgili mevzuatı ve Borsa İstanbul'un Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde, halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Türkiye Varlık Fonu'na Borsa Istanbul'un toptan alış ve satış işlemi yoluyla satılması, bu amaçla SPK ve BDDK başvurularının yapılması,

• İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek her biri 0,01-TL (Bir kuruş) nominal değerli payların satış fiyatının, nominal değerden düşük olmayacak şekilde Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür çerçevesinde belirlenmesi ve bu doğrultuda artırılacak çıkarılmış sermaye tutarının tayin edilmesi, • Tahsisli sermaye artırım işlemleri kapsamında Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesi ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile sözleşme yapılması, • Tahsisli sermaye artırımı kapsamında düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için SPK'ya başvurulması, ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasını takiben, Borsa İstanbul'a başvuruda bulunulması ve Borsa onayını takiben Borsa Istanbul pay piyasasında toptan alış satış işlemi yolu ile satılmasına, • BDDK ve SPK'ya gerekli başvuruların yapılması, işlemle ilgili oluşabilecek hukuk, denetçi, SPK kurul kayıt ücreti, MKK ile ilgili ücretler ve diğer sair masraflar kapsamında tediyelerde bulunulabilmesi, • SPK mevzuatı çerçevesinde hazırlanan sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin raporun onaylanması ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması,

• Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için SPK, Borsa İstanbul, T.C. Ticaret Bakanlığı, BDDK, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Ticaret Sicil Müdürlüğü, noterler ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli her türlü başvurunun yapılması, bildirim, yazışma ve benzeri bilgi ve belge tanzimi, imzası, ilgili kurumlar tarafından talep edilebilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere söz konusu bilgi ve belgelerin takibi ve tekemmülü, ilgili makam ve dairelerdeki usul ve işlemlerin ifası, Bankamızın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemler de dahil olacak şekilde diğer tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve nihai pay satış fiyatının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedürü çerçevesinde tespiti, ile bu karar kapsamında yürütülecek her türlü iş ve işlemin yapılması konusunda Bankamız Genel Müdürlüğünün yetkilendirilmesine karar verilmiştir."

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yorumlar